fbpx Skip to main content

1. Betingelser

 1. Manglende levering af køretøjet på det aftalte tidspunkt og sted kan betragtes som en overtrædelse af straffelovens § 293, som omhandler tyveri af køretøjer.
 2. Bilen må kun transporteres uden for landets grænser, hvis der er foretaget en særlig tilføjelse til forsikringsdækningen på kontrakten til en daglig sats på 125 kr.
  • I tilfælde af at bilen tager til udlandet uden forudgående tilladelse, pålægges der en afgift på 5000 kr., og der vil blive krævet en ekstra forsikring for kørsel i udlandet.
 3. Lejeren står til enhver tid til ansvar for alle omkostninger, gebyrer, bøder, opkrævninger og skader under lejeperioden.
 4. Der er inkluderet 100 km pr. døgn uanset varevogn-klasse. Pris pr. overkørte km er afhængig af størrelse på varebil.
 5. Størrelserne på varebilerne kan afvige fra billederne og er kun vejledende ift. varebil gruppen.
 6. Føreren skal være min. 21 år gammel, have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år.
 7. Lejekontrakten skal altid opbevares tilgængeligt i lejeperioden.
 8. Parkeringsafgifter, færdselsbøder, andre former for bøder/afgifter/omkostninger og udgifter til genbrugsstationer betales af lejer.
  • Hvis udlejeren betaler p-bøde eller laver andre udlæg, fratrækkes lejer yderligere 250 kr i administrationsgebyr udover udlægget.
 9. Der må ikke ryges eller transporteres husdyr i bilen. Ved rygning eller husdyr i bilen pålægges der en bøde på 1800 kr.
 10. Hvis du afleverer bilen med skader, vil der blive opkrævet for eventuelle skader, herunder skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder, osv.
 11. Køretøjet afleveres i rengjort stand og med fuld tank. BEMÆRK – altid diesel. Hvis man påfylder den forkerte type brændstof på bilen ødelægger det motoren. Lejer hæfter derfor for alle former for udbedringer i forbindelse med skade på køretøjet, grundet forkert påfyldt brændstof.
 12. Definition af fuld tank vil sige, at optankning er sket indenfor 4 km radius fra afhentningslokationen.
 13. Ved afhentning skal der fremvises gyldigt kørekort samt sygesikringsbevis for lejer/fører samt medlejere.
 14. Lejeren af bilen skal have gyldigt kørekort medbragt enten fysisk eller via app.
 15. Lejeren af bilen skal have gyldigt CPR-nummer samt dansk adresse.
 16. Lejeren godkender ved modtagelsen af køretøjet at have kontrolleret bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at lovgivningskravet overholdes af køretøjet.
 17. Udlejeren har gjort brug af alle foranstaltninger for at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. I tilfælde af opståen af en mekanisk fejl og de efterfølgende følger, er det ikke udlejerens ansvar.
 18. I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på tlf.: +45 42 90 95 96 eller +45 42 27 10 16
 19. Når lejeren skriver under kontrakten, betyder det, at udlejeren ikke længere er ansvarlig for de ting, som lejeren har glemt, flyttet eller efterladt i køretøjet.
 20. Lejer er opmærksom på, at køretøjet er udstyret med GPS, med henblik på udlejeren kan lokalisere køretøjet og derudover kan udlejer anvende indhente oplysninger via GPS. Desuden kan det udleveres til Politiet og forsikringsselskabet.
  Ved frakobling af GPS-tracker i bilen opkræves lejer kr. 5.000.
 21. Ved tab af nøgle opkræves lejer kr. 5.000 for kodning af ny nøgle.
 22. Tilkøb af kilometer på forskud, kan lejer ikke få kompensation for overkørte kilometer. Dette er også gældende, når lejeren ikke bruger de 100 kilometer som er inkluderet i lejen.
 23. Ved forespørgsel af varebil udenfor åbningstid skal det aftales med udlejeren. Udlejeren har ret til at afvise denne forespørgsel til enhver tid.
 24. Ved aflevering af køretøjet udenfor kontorets åbningstid, betragtes aflevering for sket ved kontorets førstkommende åbningstime. Lejeren har dermed ansvaret og er erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil da.
 25. Booking foregår gennem vores hjemmeside.
 26. Udlejer kan til enhver tid afbestille en booking, hvis det aftalte, ikke kan opfyldes.
 27. De overnævnte betingelser opdateres i tilfælde af essentielle ændringer vedr. pris, afgiftsforhøjelser og restriktioner, der kan bestemmes af Lejvarebil.dk eller myndighederne. Lejvarebil.dk tager forbehold for eventuelle fejl.

Lejeren anerkender sit personlige ansvar for at betale:

 • De overnævnte satser, forsikringspræmier, derudover afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
 • Advokatsalær og påløbne inkassosalærer som påføres udlejeren.

Køretøjet må ikke benyttes:

 • Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte, medmindre lejer har de nødvendige tilladelser.
 • Til veje uden asfalt.
 • Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
 • Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • Til transport af hunde eller andre husdyr.
 • Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.
 • Til anvendelse af trække og slæbe et andet køretøj uden aftale med udlejer.
 • Transport af farligt gods.
 • Til at køre til genbrugsplads, uden aftale med udlejer.
 • Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten. (Lejvarebil har ret til at opkræve lejer 5.000 kr for kompensation)

– Anvendes køretøjet udenfor færdselslovens rækkevidde, og derudover uansvarligt jf. pkt. 2, vil lejeren til enhver tid hæfte for hele skaden.

2. Misligholdelse

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning, jf. litra g.

 • Ved forsinket aflevering betales et gebyr på kr. 249,- samt kr 100,- pr. påbegyndt time, som fratrækkes.
 • Ved forsinket aflevering uden aftale med udlejer, meldes varebilen stjålet efter 4 timer. Desuden vil der blive opkrævet et gebyr. Se ovenfor.
 • Afleveres køretøjet uden fuld tank fratrækkes kr. 249,- i optankningsgebyr, samt betaling for det manglende brændstof. (Definition af “fuld tank” vil sige, at optankning er sket indenfor 4 km radius fra afhentningslokationen.)
 • Ved aflevering i urengjort stand opkræves et gebyr på minimum kr. 249,-
 • Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso.
 • Ved misligholdelse i form af ødelagte/sprængte dæk hæfter lejer for udgifter. Er varebilen punkteret, er udgifter hertil dækket af vejhjælp.
 • Ved små stenslag opkræves lejer kr. 750,- pr. stenslag, hvis det vurderes, at der ikke er behov for ny forrude af værkstedet.
 • Ved revner og store stenslag, som ikke kan repareres, udskiftes forruden, og lejer opkræves kr. 3500,-.
 • Ved manglende betaling har Lejvarebil ret til at afbryde kontrakten. Alle udgifter ifm. afhentning af varebilen vil blive pålagt lejeren.
 • Såfremt varebilen ikke returneres på det aftalte tidspunkt, vil det være et brud på lejekontrakten.
 • Ved leje af køretøjet anerkender lejeren, at der er tilstrækkeligt med vand og olie under udlejningsperioden.
 • Er der tydelige tegn på, at der er blevet røget i bilen eller bilen er blevet brugt til transport af husdyr, vil der blive trukket et rengøringsgebyr på kr. 1.800 kr.
 • Laver du en skade (inkl. småskader) på udlejningsbilen uden at gøre os opmærksom på dette indenfor 24 timer, vil vi opkræve et gebyr på kr. 2.500 kr. for indhentning af skadeoplysninger og taksering.

Tro- og loveerklæring

Tro- og loveerklæring – Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (127) (Ved prøvekørsel, leje (herunder udlån af værkstedsbiler) og leasingaftaler.)

Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

Ved din underskrift på denne tro- og loveerklæring accepteres det at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne bil, hvis jeg eller den jeg overlader bilen til, overtræder lov om vanvidskørsel.

Jeg anerkender ved min underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til sælger på det lånte/leasede/lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel.

Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt. Der tages hertil forbehold for, at virksomheden kan opstille erstatningskrav for forhold relateret til udlånet, herunder for fremtidig mistet lejeindtægt og fuld erstatning for den aftalte leje/leasingydelse i leje/leasingperioden.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning.

Lov om vanvidskørsel (L127)

Færdselsloven § 117 ff

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
 • Særlig hensynsløs kørsel.
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Du gøres opmærksom på, at kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år efter færdselsloven.

Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser, dvs. hvor hastigheden er 200 km i timen eller derover, eller mere end 100 pct. for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten (kørekort) i minimum tre år.

3. Betalingsbetingelser

 1. Betaling foregår online på denne hjemmeside via betalingskort.
 2. Betalingskortet vil blive gemt og brugt i forbindelse med tilbagebetaling eller ved et restancebeløb. Vi gør opmærksom på, at Lejvarebil ikke tager højde for eventuelle overtræk på betalingskortet, ej heller stilles til ansvar for eventuelle renter og gebyrer med pengeinstitut i den forbindelse.
 3. Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.
 4. Varebilen skal afhentes på det aftalte tidspunkt. Hvis varebilen ikke afhentes, har Lejvarebil ret til at opkræve den fulde lejepris.
 5. Lejer giver ved underskrift udlejer ret til at trække uforudsete udgifter fra betalingskortet for misligholdelse i forhold til, hvis lejer har fået p-bøder, overkørte km, selvrisiko, skader eller afleveret bilen retur i urengjort stand jf. gældende lovgivning, som kan efterdebiteres eller ændre transaktionsbeløbet.

Ved afbestilling uden afbestillingstryghed:

 • Ved afbestilling uden afbestillingstryghed har Lejvarebil ret til at opkræve den totale lejepris, hvis afbestilling sker indenfor 7 dage før afhentningsdato.
 • Afbestilles varebilen før 7 dage inden afhentningsdato, skal du kun betale 25% af lejeprisen samt afbestillingsforsikring.

Afbestilling af et køretøj med afbestillingstryghed:

 • Ved køb af afbestillingstryghed har man mulighed for at afbestille op til 4 timer før afhentningstidspunktet, hvorefter der betales 25% af den totale pris samt afbestillingstryghedsgebyret. Ved afbestilling har Lejvarebil ret til at opkræve den totale lejepris, hvis afbestilling sker indenfor 4 timer før afhentningstid.

Depositum

 • Depositum bliver opkrævet når der betales med et kreditkort ved booking på vores hjemmeside.
 • Beløbet refunderes senest 7 bankdage efter tilbagelevering.

4. Forsikringsforhold

Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:

 • Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
 • Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
 • Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
 • Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel.

Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter.

 • Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.
 • Såfremt tredjemand skal med på lejekontrakten, så skal tredjemands kørekort og andet nødvendig information oplyses til virksomhed, hvis forsikring skal være gældende. Dette skal foregå før udlejning.
 • Såfremt tredjemand skal med på lejekontrakten, skal tredjemands kørekort og anden nødvendig information oplyses til virksomheden, hvis forsikringen skal være gældende. Dette skal foregå før udlejning.
 • Uden samtykke fra udlejeren må lejeren ikke udbedre den indtrufne skade.
 • Ved skadestilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer, med påtegning om skyldspørgsmålet. Skadesrapporten underskrives af de implicerede parter, herunder evt. modpart.
 • Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis der ikke optages politirapport i tilfælde af ulykke.
 • Ved ulykke er lejer forpligtet til at kontakte udlejer omgående på tlf.: +45 42 90 95 96 eller +45 41 44 16 15.
 • Hvis der er flere implicerede, er lejer ydermere forpligtet til at rekvirere kontaktdetaljer af modparten.
 • Lejer er ansvarlig for udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet, såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden.
 • Lejer opkræves den maksimale selvrisiko, såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt, og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

Forsikringen dækker ikke følgende:

 • Ansvaret for gods – INGEN godsforsikring.
 • Kørsel udenfor EU.
 • Kørsel udenfor DK, medmindre der er tegnet udlandsforsikring.
 • Skade på person, gods eller andet udstyr som lejer transportere.

Udlandsforsikring og betingelser:

 • Alle varebiler som kører til udlandet (indenfor EU) skal tegne udlandsforsikring.
 • Hvis bilen kører til udlandet uden tilladelse herom, betales der et gebyr på kr. 5000,- pr. dag, og forsikring for udlandskørsel vil blive opkrævet.
 • Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kr. 125,- pr. dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser.
 • Når køretøjet anvendes i strid med Justitsministeriets bestemmelser vedr. udlejning uden fører.
 • Skader som naturkatastrofer, jordskælv, krig, oprør, borgerlige uroligheder dækkes ikke af forsikringen.
 • Skader der er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsloven §18.

5. Selvrisiko

 1. Lejer og evt. medlejere hæfter solidarisk for selvrisikoen op til kr. 10.000 for skader på det lejede. Beløbet op til kr. 10.000 indbetales straks til udlejer.
 2. Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medlejere eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.
 3. Udlejers tilbageholdsret og modregning hæves via betalingskort og gældende indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.
 4. Skader opstået på køretøjerne under udlejning, beregnes reparationsomkostninger i forsikringsbranchens it-system Forsi. Rapporten indeholder pris på reservedele arbejdsløn og lakering. Endvidere tillægges timeprisen på reparationsarbejde. For indhentning af skadesoplysninger opkræves 299kr. Derudover vil der også blive opkrævet for afsavnsdage. Den totale omkostning for selvrisiko og afsavnsdage kan maksimalt udgøre 10.000kr.
 5. Selvrisikoen kan reduceres ved køb af nedsat selvrisiko forsikring, hvorefter selvrisikoen falder til 4000kr pr. skade.
 6. Ved skade uden tilkøb af nedsat selvrisiko forsikring trækkes en selvrisiko på minimum 10.000kr. Hvis skadens udgifter er mindre end 10.000kr får lejer differencen retur.
 7. Ved køb af nedsat selvrisiko kan lejer maksimalt hæfte for en selvrisiko på 4000kr pr. skade.

6. Erstatning

Ansvar og erstatning:

 1. Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels- og Erstatningsansvarsloven.
 2. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer ret til at hæve udestående indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf. især Færdselslovens §§ 104 og 108.
 3. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance og driftstab, herunder afsavnserstatning.
 4. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.

Glemte ejendele:

 1. Lejvarebil kan ikke holdes ansvarlig for glemte ejendele eller genstande i varebilen.

8. Abonnementsbetingelser /månedsleje

 1. Et kreditkort skal tilknyttes og betaling være modtaget før udlevering af varebilen.
 2. Lejvarebil tilbyder abonnement/månedsleje til deres kunder, hvorfor der opkræves betaling hver måned efter aftale.
 3. Den første betaling opkræves den dag, hvor abonnementet/månedsleje oprettes.
 4. Ved oprettelse af abonnement/månedsleje accepterer lejer, at Lejvarebil må trække et månedligt beløb fra lejers kreditkort svarende til den opgivne abonnementspris/lejepris.
 5. Fakturaer modtages ved oprettelse og ved afslutning af lejeperioden.
 6. Kunden er ansvarlig for at levere varebilen tilbage på slutdatoen for abonnementet/månedslejen.
 7. Kunden skal sikre dækning på sit kreditkort, så længe abonnementet/månedsleje er kørende.
 8. Det er ikke muligt at få udleveret en varebil før kreditkortbetaling er modtaget hos Lejvarebil. Alt betaling foregår via online betalingssystem.
 9. Ved bestilling af en varebil aftales også varigheden på abonnementet.
 10. Ved oprettelse af abonnement aftales bindingsperiode samt pris. Lejer forpligter sig til at betale for hele bindingsperioden.
 11. Lejer er forpligtet til at betale abonnementsprisen for hele bindingsperioden.

Refusion/afbestilling:

 1. Forudbetalt leje kan ikke refunderes.
 2. Lejer opkræves hele beløbet for bindingsperioden.
 3. Efter udlevering af varebilen kan lejen ikke refunderes.

Opsigelse:

Aftalen opsiges den sidste dag i bindingsperioden, som fremgår af aftalen.

Forlængelse:

Ved forlængelse af leje på månedsbasis skal Lejvarebil oplyses mindst 14 dage før kontraktens udløb; ellers kan der ikke garanteres en forlængelse.

Vedligeholdelse af køretøjet under lejeperioden:

 1. Lejer skal træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som før udlejning.
 2. Lejer holdes ansvarlig over for Lejvarebil for enhver skade som følge af overtrædelse af ovenstående forpligtelser.
 3. Ved leje på månedsbasis er det lejers ansvar at sikre vedligeholdelse af olie, kølervæske, dæk og andre sliddele.
 4. Lejer skal informere Lejvarebil om servicetjek og udskiftning af alle sliddele.
 5. Lejer skal straks informere Lejvarebil om advarselslamper i instrumentbrættet.
 6. Hvis lejer ikke overholder servicen under lejeperioden, opkræves lejer for alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse.
 7. Ved returnering af bilen med skader faktureres der for skader på dæk, fælge og stenslag i ruder m.v.

9. Booking

Vedligeholdelse af køretøjet 

 • Lejer skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som køretøjet før udlejning.
 • Lejer vil blive holdt ansvarlig over for Lejvarebil for enhver skadelig konsekvens af enhver overtrædelse af ovennævnte
  forpligtelser.
 • Ved leje af varebil på månedsbasis er det lejers ansvar at olie, kølervæske, dæk og andre sliddele er vedligeholdt under lejeperioden.
 • Lejer skal informere Lejvarebil ved servicetjek og skift af alle sliddele.
 • Lejer skal informere Lejvarebil straks omkring advarselslamper i instrumentbrættet.
 • Såfremt lejer ikke overholder service under lejeperioden opkræves lejer for alle udgifter i forbindelse med misligholdelse.
 • Returnerer du bilen med skader, faktureres der herefter  (skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv.).

Nøglefri booking:

 1. Ved nøglefri udlejninger er lejer ansvarlig for at gennemgå bilen for eventuelle indvendige og udvendige skader ved både afhentning og aflevering.
 2. Det er lejers ansvar at sikre, at eventuelle skader fundet ved gennemgangen bliver beskrevet i lejekontrakten eller dokumenteret med billeder. Det anbefales altid at dokumentere skader straks efter deres opståen og kontakte Lejvarebil.
 3. Varebilen skal altid leveres samme sted/lokation som afhentet, medmindre andet er aftalt med Lejvarebil.dk.
 4. Lejvarebil er ikke forpligtet til at tjekke, om en lejebil holder lovligt parkeret efter en leje. Derfor er det altid lejers ansvar at sikre, at bilen holder lovligt ved tilbagelevering, også i tilfælde hvor bilen var parkeret ulovligt ved lejens start. Hvis der pålægges bilen afgifter efter lejen, kan lejer holdes ansvarlig for at betale disse samt evt. administrationsgebyrer.
 5. Ved afslutningen af en lejeperiode er det lejers ansvar at rapportere enhver skade, som en lejebil måtte have fået i løbet af lejeperioden. Hvis en skade ikke rapporteres tilstrækkeligt, kan lejer potentielt blive opkrævet selvrisiko og et administrationsgebyr på 2.500 kr. plus skadens omkostninger. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en skade er opstået mens bilen har været i lejers varetægt, kan lejer til enhver tid holdes ansvarlig, hvis lejers ansvar for skaden kan påvises og dokumenteres.

Administrationsgebyrer ved nøglefri udlejninger:

 • Varebilen ikke tilbageleveres samme sted som afhentet: 500 kr.
 • Bilen parkeres ulovligt eller på enhver anden måde, der kræver at bilen flyttes efter at lejer har tilbageleveret den: 500 kr.
 • Bilen tilbageleveres tændt eller åben: 1.500 kr.
 • Skade, der er sket i lejeperioden, ikke rapporteret til Lejvarebil senest kl. 8.30 på dagen ved tilbagelevering af bilen: 2.500 kr.