fbpx

BRUGERBETINGELSER

– Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

– Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kr. 199,- pr dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser.
– Der er inkluderet 100 km pr. døgn uanset varevogn-klasse. Pris pr. overkørte km er afhængig af størrelse på varebil.
– Hvis bilen kører til udlandet uden tilladelse herom, betales der et gebyr på kr. 500,- og forsikring for udlandskørsel vil blive opkrævet.
– Føreren skal være min. 21 år gammel, have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år.
– Lejekontrakten skal altid opbevares i varebilen i lejeperioden.
– Parkeringsafgifter og færdselsbøder betales af lejeren. Hvis udlejeren betaler p-bøde eller laver andre udlæg, fratrækkes lejer yderligere kr. 250,- i ekspeditionsgebyr udover udlægget.

– Parkeringsafgifter, færdselsbøder og udgifter til genbrugsstationer betales af lejer. Hvis lejer ikke betaler udgifterne straks kræves et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-

– Der må ikke ryges eller transporteres husdyr i bilen.
– Er der tydelige tegn på, at der er blevet røget i bilen eller bilen er blevet brugt til transport af husdyr, vil der blive trukket et rengøringsgebyr på kr. 1.800,-.
– Returnerer du bilen med skader, faktureres der herefter (ridser og skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv.).
– Køretøjet afleveres i rengjort stand og med fuld tank. BEMÆRK – altid diesel. Hvis man påfylder den forkerte type brændstof på bilen ødelægger det motoren. Lejer hæfter derfor for alle former for udbedringer i forbindelse med skade på køretøjet, grundet forkert påfyldt brændstof.

– Definition af fuld tank vil sige, at optankning er sket indenfor 4 km radius fra vores udlejningskontor på Midtager 2 i Brøndby.
– Afleveres køretøjet uden fuld tank fratrækkes kr. 149,- i ekspeditionsgebyr, samt betaling for den manglede brændstof (kr. 15,- pr. liter brændstof)

– Ved afhentning skal der fremvises gyldigt kørekort samt sygesikringsbevis for lejer/fører samt medlejere.
– Lejeren af bilen skal have CPR-nummer samt dansk adresse.
– Ved leje af køretøjet anerkender lejeren, at der er tilstrækkeligt med vand og olie under udlejningsperioden.

– Lejeren godkender ved modtagelsen af køretøjet, at have kontrolleret bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at lovgivningskravet overholdes af køretøjet.

– Udlejeren har gjort brug af alle foranstaltninger for at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. I tilfælde af opståelse af en mekanisk fejl og de efterfølgende følger, er ikke udlejerens ansvar.

– I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på tlf.: +45 4290 9596.

– Ved bil lejerens underskrift frigøres udlejerens ansvar på de genstande, som lejeren har opbevaret, transporteret, eller efterladt i køretøjet.

– Lejer er opmærksom på, at køretøjet er udstyret med GPS, med henblik på udlejeren kan lokalisere køretøjet og derudover kan udlejer anvende indhente oplysninger via GPS. Endvidere kan det udleveres til Politiet og forsikringsselskabet.

–Tilkøb af kilometer på forskud, kan lejer ikke få kompensation for overkørte kilometer. Dette er også gældende, når lejeren ikke bruger de 100 kilometer som er inkluderet i lejen.

Lejeren anerkender sit personlige ansvar for at betale:

 • De ovennævnte satser, forsikringspræmier, derudover afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
 • Advokatsalær og påløbne inkassosalærer som påføres udlejeren.

-Ved leje af varebil udenfor åbningstid medfører et lukketidgebyr på 199,-

-Ved forespørgsel af varebil udenfor åbningstid skal det aftales med udlejeren. Udlejeren har ret til at afvise denne forespørgsel til enhver tid.

 1. MISLIGHOLDELSE

– I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning, jf. litra g.
– Ved forsinket aflevering betales et gebyr kr. 249,- samt kr 100,- pr påbegyndt time, som fratrækkes depositum.

– Definition af “fuld tank” vil sige, at optankning er sket indenfor 4 km radius fra vores udlejningskontor på Midtager 2 i Brøndby.
– Ved aflevering i urengjort stand opkræves et gebyr på minimum kr. 249,-
– Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso.

Køretøjet må ikke benyttes:

 • Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte medmindre lejer har de nødvendige tilladelser.
 • Udenfor asfalteret vej.
 • Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
 • Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • Til transport af hunde eller andre husdyr.
 • Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.
 • Det er ikke tilladt, at benytte køretøjet til anvendelse af trække og slæbe et andet køretøj uden udlejers accept.
 • Uden udlejers accept er det ikke tilladt, at køre til genbrugspladser.

Anvendes køretøjet udenfor færdselslovens rækkevidde, og derudover uansvarligt jf. pkt. 2, vil lejeren til enhver tid hæfte for hele skaden.

 1. BETALINGSBETINGELSER

– Forudbetaling af lejebeløb og depositum finder senest sted ved køretøjets afhentning. Betaling sker kontant eller Mobilepay.
– Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.
– Depositum udgør kr. 1.500.
– Ved afbestilling af enhver booking senere end én uge før lejeperiodens påbegyndelse, betales én dags fuld leje. Ved afbestilling af enhver form for booking samme dag, som lejeperiodens påbegyndelse betales én dags fuld leje samt et afbestillingsgebyr på kr. 250.
– Lejer giver ved underskrift udlejer ret til at trække uforudsete udgifter fra depositum for misligholdelse i forhold til , lejer har fået p-bøder, overkørte km eller afleveret bilen retur i urengjort stand.

 1. FORSIKRINGSFORHOLD

Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikrings begivenhed ved at:

 • Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
 • Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
 • Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
 • Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel.

Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

– Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.
– Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter.

– Såfremt tredjemand skal med på lejekontrakten,  så skal tredjemands kørekort og andet nødvendig information oplyses til virksomhed, hvis forsikring skal være gældende. Dette skal foregå før udlejning.

– Såfremt tredjemand har været fører af bilen uden virksomheden ved besked gælder INGEN forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejere hæfter solidarisk.

– Ved skadestilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer, med påtegning om skyldspørgsmålet.
– Skadesrapporten underskrives af de i uheldet implicerede dvs. evt. modpart.
– Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis ikke der optages politirapport i tilfælde af ulykke.
– Ved ulykke er lejer forpligtet til at kontakte udlejer omgående på tlf.: +45 4290 9596.
– Hvis der er flere implicerede er lejer ydermere forpligtet til at rekvirere kontaktdetaljer af modparten.
– Laver du en skade(også småskader) på udlejningsbilen, uden at gøre os opmærksom på dette indenfor 24 timer vil vi opkræve et gebyr på kr. 2.500 for indhentning af skadeoplysninger og taksering.
– Lejer er ansvarlig for udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden.
– Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

-Skader som naturkatastrofer, jordskælv, krig oprør, borgerlige uroligheder dækkes ikke af forsikringen.

– Forsikring dækker ikke, når køretøjet anvendes i strid med Justitsministeriets bestemmelser vedr. udlejning uden fører.

Forsikring dækker ikke følgende:

 • Ansvaret for gods – INGEN godsforsikring.
 • Kørsel udenfor EU.
 • Kørsel udenfor DK, medmindre der er tegnet udlandsforsikring.
 • Skade på person, gods eller andet udstyr som lejer transportere.

Udlandsforsikring og betingelser:

 • Alle varebiler som køre til udlandet(indenfor EU) skal tegne udlandsforsikring.
 • Hvis bilen kører til udlandet uden tilladelse herom, betales der et gebyr på kr. 500,- pr. dag og forsikring for udlandskørsel vil blive opkrævet.
 • Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kr. 199,- pr dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser.
 • Ved brug af udlandsforsikring skal der tages direkte kontakt til SOS ved brug af det RØDE kort i varebilen.
 • Af det røde kort fremgår betingelser, som dækker varebilen i udlandet.
 • For yderligere information henviser vi til.: https://www.sos.eu/da/til-dig/roedt-kort
 • Kontakt SOS i udlandet: +45 7010 5052.
 • For hjælp i udlandet anbefaler vi at downloade “rødt kort App” via følgende link: https://www.sos.eu/da/til-dig/roedt-kort/#download-app
 1. Selvrisiko

– Lejer og evt. medlejere hæfter solidarisk for selvrisikoen op til kr. 15.000 for skader på det lejede. Beløbet op til kr. 15.000 indbetales straks til udlejer. Modregning af det indbetalte vil ske så snart skadens omfang er opgjort af forsikringsselskabet.
– Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medlejere eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.
– Udlejers tilbageholdsret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.

 1. Depositum

– Depositum tilbageholdes 7 bankdage efter køretøjets aflevering.
– Ved enhver skade på det lejede – uanset årsag – er udlejer berettiget til at foretage tilbageholdsret i det indbetalte depositum.
– Udlejer er endvidere berettiget til at foretage modregning i det indbetalte depositum i forbindelse med beskadigelser, opkrævning af gebyrer m.v., jf. i øvrigt litra b og c.

7 . Erstatning

– Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels- og Erstatningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer tilbageholdsret i det indbetalte depositum indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf. især Færdselslovens §§ 104 og 108. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance- og driftstab, herunder afsavnserstatning. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.

8 . Forespørgsel og booking

– Forespørgsel på hjemmeside anses ikke som en booking, førhen udlejer telefonisk bekræfter at varevognen er tilgængelige i den ønskede lejeperiode.

– Udlejer kan til enhver tid afbestille en booking, hvis det aftalte ikke kan opfyldes.

De ovennævnte betingelser opdateres i tilfælde af essentielle ændringer vedr. pris, afgiftsforhøjelser og restriktioner, der kan bestemmes af Lejvarebil.dk eller myndighederne. Lejvarebil.dk tager forbehold for eventuelle fejl.

Buy now
Call Now Button