Skip to main content

Vilkår og betingelser

1. Betingelser

– Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under
straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

– Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kr. 220,- pr dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser.

– Hvis bilen kører til udlandet uden tilladelse herom, betales der et gebyr på kr. 500,- og forsikring for udlandskørsel vil blive opkrævet.

– Der er inkluderet 100 km pr. døgn uanset varevogn-klasse. Pris pr. overkørte km er afhængig af størrelse på varebil.

– Størrelserne på varebilerne kan afvige fra billederne og er kun vejledende ift. varebil gruppen.

– Føreren skal være min. 21 år gammel, have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år.

– Lejekontrakten skal altid opbevares tilgængeligt i lejeperioden.

– Parkeringsafgifter, færdselsbøder og udgifter til genbrugsstationer betales af lejer. Hvis udlejeren betaler p-bøde eller laver andre udlæg, fratrækkes lejer yderligere kr. 250,- i administrationsgebyr udover udlægget.

– Der må ikke ryges eller transporteres husdyr i bilen.

– Returnerer du bilen med skader, faktureres der herefter (skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv.).

– Køretøjet afleveres i rengjort stand og med fuld tank. BEMÆRK – altid diesel. Hvis man påfylder den forkerte type brændstof på bilen ødelægger det motoren. Lejer hæfter derfor for alle former for udbedringer i forbindelse med skade på køretøjet, grundet forkert påfyldt brændstof.

– Definition af fuld tank vil sige, at optankning er sket indenfor 4 km radius fra vores udlejningskontor på Midtager 2 i Brøndby.

– Ved afhentning skal der fremvises gyldigt kørekort samt sygesikringsbevis for lejer/fører samt medlejere.

– Lejeren af bilen skal have kørekort medbragt enten fysisk eller via app.

– Lejeren af bilen skal have CPR-nummer samt dansk adresse.

– Lejeren godkender ved modtagelsen af køretøjet, at have kontrolleret bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at lovgivningskravet overholdes af køretøjet.

– Udlejeren har gjort brug af alle foranstaltninger for at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. I tilfælde af opståen af en mekanisk fejl og de efterfølgende følger, er ikke udlejerens ansvar.

– I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på tlf.: +45 42 90 95 96 eller +45 41 44 16 15

– Ved lejerens underskrift frigøres udlejerens ansvar på de genstande, som lejeren har opbevaret, transporteret, eller efterladt i køretøjet.

– Lejer er opmærksom på, at køretøjet er udstyret med GPS, med henblik på udlejeren kan lokalisere køretøjet og derudover kan udlejer anvende indhente oplysninger via GPS. Endvidere kan det udleveres til Politiet og forsikringsselskabet.

– Det koster kr. 2.500 at frakoble GPS-trackeren.

– Tilkøb af kilometer på forskud, kan lejer ikke få kompensation for overkørte kilometer. Dette er også gældende, når lejeren ikke bruger de 100 kilometer som er inkluderet i lejen.

 Ved forespørgsel af varebil udenfor åbningstid skal det aftales med udlejeren. Udlejeren har ret til at afvise denne forespørgsel til enhver tid.

 Ved aflevering af køretøjet udenfor kontorets åbningstid, betragtes aflevering for sket ved kontorets førstkommende åbningstime. Lejeren har dermed ansvaret og er erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil da.

Lejeren anerkender sit personlige ansvar for at betale:

 • De overnævnte satser, forsikringspræmier, derudover afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
 • Advokatsalær og påløbne inkassosalærer som påføres udlejeren.

Køretøjet må ikke benyttes:

 • Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte medmindre lejer har de nødvendige tilladelser.
 • Udenfor asfalteret vej.
 • Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
 • Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • Til transport af hunde eller andre husdyr.
 • Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.
 • Det er ikke tilladt, at benytte køretøjet til anvendelse af trække og slæbe et andet køretøj uden udlejers accept.
 • Det er forbudt, at transportere farligt gods.
 • Uden udlejers accept er det ikke tilladt, at køre til genbrugspladser.
– Anvendes køretøjet udenfor færdselslovens rækkevidde, og derudover uansvarligt jf. pkt. 2, vil lejeren til enhver tid hæfte for hele skaden.

2. Misligholdelse

– I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning, jf. litra g.

– Ved forsinket aflevering betales et gebyr kr. 249,- samt kr 100,- pr. påbegyndt time, som fratrækkes.

– Ved forsinket aflevering uden aftale med udlejer, meldes varebilen stjålet efter 4 timer. Endvidere vil der blive opkrævet et gebyr. Se ovenfor.

– Afleveres køretøjet uden fuld tank fratrækkes kr. 149,- i optankningsgebyr, samt betaling for den manglende brændstof. (Definition af “fuld tank” vil sige, at optankning er sket indenfor 4 km radius fra vores udlejningskontor på Midtager 2 i Brøndby.)

– Ved aflevering i urengjort stand opkræves et gebyr på minimum kr. 249,-

– Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso.

 Ved misligholdelse i form af ødelagte/sprængte dæk hæfter lejer for udgifter. Er varebilen punkteret er udgifter hertil dækket af vejhjælp/SOS.

 Ved små stenslag opkræves lejer kr. 750,- pr stenslag, hvis det vurderes at der ikke er behov for ny forrude af værkstedet. 

 Ved revner og store stenslag som ikke kan repareres udskiftes forruden og lejer opkræves kr. 3500,-

 Ved manglende betaling har Lejvarebil rettighed til, at afbryde kontrakten. Alle udgifter ifm. afhentning af varebilen vil blive pålagt lejeren. 

 Såfremt varebilen ikke returneres på det aftalte tidspunkt, vil det være et brud på lejekontrakten.

– Ved leje af køretøjet anerkender lejeren, at der er tilstrækkeligt med vand og olie under udlejningsperioden.

 Der fratrækkes rengøringsgebyr fra 249 kr. i tilfælde af varebilen returneres i tilsmudset stand.

– Er der tydelige tegn på, at der er blevet røget i bilen eller bilen er blevet brugt til transport af husdyr, vil der blive trukket et rengøringsgebyr på kr. 1.800,-

– Laver du en skade(også småskader) på udlejningsbilen, uden at gøre os opmærksom på dette indenfor 24 timer vil vi opkræve et gebyr på kr. 2.500 for indhentning af skade oplysninger og taksering.

Tro- og loveerklæring – Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (127) (Ved prøvekørsel, leje (herunder udlån af værkstedsbiler) og leasingaftaler.)

Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

Ved din underskrift på denne tro- og loveerklæring accepteres at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af denne bil, hvis jeg eller den jeg overlader bilen til, overtræder lov om vanvidskørsel.

Jeg anerkender ved min underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til sælger på det lånte/leasede/lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel.

Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt. Der tages hertil forbehold for, at virksomheden kan opstille erstatningskrav for forhold relateret til udlånet, herunder for fremtidig mistet lejeindtægt og fuld erstatning for den aftalte leje/leasingydelse i leje/leasingperioden.

Jeg erklærer på tro- og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning.

Lov om vanvidskørsel (L127)

Færdselsloven § 117 ff

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
 • Særlig hensynsløs kørsel.
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Du gøres opmærksom på, at kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år efter færdselsloven.

Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser, dvs. hvor hastigheden er 200 km i timen eller derover, eller mere end 100 pct. for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten (kørekort) i minimum tre år.

3. Betalingsbetingelser

– Betaling foregår online på denne hjemmeside via betalingskort.

– Betalingskortet vil blive gemt og brugt i forbindelse med tilbagebetaling eller ved et restancebeløb. Vi gør opmærksom på, at Lejvarebil ikke tager højde for eventuelle overtræk på betalingskortet, ej stilles til ansvar for eventuelle renter og gebyrer med pengeinstitut i den forbindelse.

– Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.

– Varebilen skal afhentes på det aftalte tidspunkt. Såfremt varebilen ikke afhentes, kan Lejvarebil ret til opkræve den totale lejepris.

– Lejer giver ved underskrift udlejer ret til at trække uforudsete udgifter fra betalingskort for misligholdelse i forhold til , lejer har fået p-bøder, overkørte km, selvrisiko, skader eller afleveret bilen retur i urengjort stand jfr. Gældende lovgivning kan efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet.

 Ved afbestilling uden afbestillingstryghed.

 • Ved afbestilling uden afbestillingstryghed har Lejvarebil ret til at opkræve den totale lejepris, hvis afbestilling sker indenfor 7 døgn før afhentningsdato.
 •  Afbestilles varebilen før 7 døgn inden afhentningsdato, skal du kun betale 25% af lejeprisen samt afbestillingsforsikring.

Afbestilling af et køretøj med afbestillingstryghed.

 • Ved køb af afbestillingstryghed, har man mulighed for, at afbestille op til 1 time før afhentningstidspunktet hvorefter der betales 25% af den totale pris og afbestillingstryghedsgebyret. 

Depositum.

 • Depositum kan blive opkrævet såfremt der betales med et debetkort eller på baggrund af alder, biltype og leje på månedsbasis. Det anbefales, at der betales med kreditkort ved booking, så man slipper for at betale depositum

4. Forsikringsforhold

Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikrings begivenhed ved at:

 • Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
 • Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
 • Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
 • Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel.
 • Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

– Anvendes køretøjet til uansvarlig kørsel jf.pkt. 3, hvilket omfatter overholdelse af færdselsregler, vil det til enhver tid være varebillejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

– Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.

– Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter.

– Såfremt tredjemand skal med på lejekontrakten, så skal tredjemands kørekort og andet nødvendig information oplyses til virksomhed, hvis forsikring skal være gældende. Dette skal foregå før udlejning.

– Såfremt tredjemand har været fører af bilen uden virksomheden ved besked gælder INGEN forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejere hæfter solidarisk.

– Uden samtykke fra udlejeren, må lejeren ikke udbedre den indtrufne skade.

– Ved skadestilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer, med påtegning om skyldspørgsmålet.

– Skadesrapporten underskrives af de i uheldet implicerede dvs. evt. modpart.

– Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis ikke der optages politirapport i tilfælde af ulykke.

– Ved ulykke er lejer forpligtet til at kontakte udlejer omgående på tlf.: +45 42 90 95 96 eller +45 41 44 16 15.

– Hvis der er flere implicerede er lejer ydermere forpligtet til at rekvirere kontaktdetaljer af modparten.

– Lejer er ansvarlig for udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden.

– Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

– Skader som naturkatastrofer, jordskælv, krig oprør, borgerlige uroligheder dækkes ikke af forsikringen.

– Forsikring dækker ikke, når køretøjet anvendes i strid med Justitsministeriets bestemmelser vedr. udlejning uden fører.

– Forsikring dækker ikke, skader der er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsloven §18.

Forsikring dækker ikke følgende:

 • Ansvaret for gods – INGEN godsforsikring.
 • Kørsel udenfor EU.
 • Kørsel udenfor DK, medmindre der er tegnet udlandsforsikring.
 • Skade på person, gods eller andet udstyr som lejer transportere.
 • Udlandsforsikring og betingelser:
 • Alle varebiler som køre til udlandet(indenfor EU) skal tegne udlandsforsikring.
 • Hvis bilen kører til udlandet uden tilladelse herom, betales der et gebyr på kr. 500,- pr. dag og forsikring for udlandskørsel vil blive opkrævet.
 • Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kr. 199,- pr dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser.
 • Ved brug af udlandsforsikring skal der tages direkte kontakt til SOS ved brug af det RØDE kort i varebilen.
 • Af det røde kort fremgår betingelser, som dækker varebilen i udlandet.
 • For yderligere information henviser vi til.: https://www.sos.eu/da/til-dig/roedt-kort
 • Kontakt SOS i udlandet: +45 7010 5052.

For hjælp i udlandet anbefaler vi at downloade “rødt kort App” via følgende link: https://www.sos.eu/da/til-dig/roedt-kort/#download-app

5. Selvrisiko

– Lejer og evt. medlejere hæfter solidarisk for selvrisikoen op til kr. 15.000 for skader på det lejede. Beløbet op til kr. 15.000 indbetales straks til udlejer.

– Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medlejere eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.

– Udlejers tilbageholdsret og modregning hæves via betalingskort og gældende indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.

– Skader opstået på køretøjerne under udlejning, beregnes reparationsomkostninger i forsikringsbranchens it-system Forsi. Rapporten indeholder pris på reservedele arbejdsløn og lakering. Endvidere tillægges timeprisen på reparationsarbejde. For indhentning af skades oplysninger opkræves 299kr. Derudover vil der også blive opkrævet for afsavnsdage. Den  totale omkostning for selvrisiko og afsavnsdage kan maksimalt  udgøre 15.000kr.

– Selvrisikoen kan reduceres ved køb af nedsat selvrisiko forsikring hvorefter selvrisikoen falder til 4000kr pr. skade.

– Ved skade uden tilkøb af nedsat selvrisiko forsikring trækkes en selvrisiko på minimum 10.000kr. Hvis skadens udgifter er mindre end 10.000kr får lejer differencen retur.

– Ved køb af nedsat selvrisiko kan lejer maksimalt hæfte for en selvrisiko på 4000kr pr. skade.

6. Erstatning

– Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels- og Erstatningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer ret til at hæve udestående indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf. især Færdselslovens §§ 104 og 108. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance og driftstab, herunder afsavnserstatning. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.

– Lejvarebil kan ikke holdes ansvarlig for glemte ejendele eller genstande i varebilen.

FAQ

7. Abonnementsbetingelser /månedsleje

– Ved leje af varebil på abonnement skal et kreditkort tilknyttes og betaling være modtaget før udlevering af varebil.

– Lejvarebil tilbyder abonnement til deres kunder, derfor vil der opkræves en betaling hver måned efter aftale. Den første betaling opkræves den dag, hvor abonnementet oprettes.

– Ved oprettelse af abonnement, accepterer lejer, at Lejvarebil må trække et månedligt beløb hver måned fra lejers kreditkort, hvilket er svarende til den opgivne abonnementspris. Fakturaer modtages ved oprettelse og ved afslutning af lejemålet.

– Kunden har ansvaret for levere varebilen tilbage på slutdatoen for abonnementet. Endvidere er kunden forpligtet til, at sikre dækning på sit kreditkort, så længe abonnementet er kørende.

 Det er ikke muligt, at få udleveret en varebil før kreditkort betaling er modtaget hos Lejvarebil. Alt betaling foregår via online betalingssystem eller fysisk på betalingsterminalen i den enkelte afdeling.

 Ved bestilling af en varebil aftales også varigheden på abonnementet. 

– Ved oprettelse af abonnement aftales bindingsperiode samt pris. Lejer forpligter sig til at betale for hele bindingsperioden. 

– Lejer er forpligtet til at betale abonnementsprisen for hele bindingsperioden.

Refusion/afbestilling

  Forudbetalt leje kan ikke refunderes.

– Lejer opkræves hele løbet for bindingsperioden. 

– Efter udlevering af varebil kan lejen ikke refunderes.

Opsigelse 

– Aftalen opsiges sidste dag i bindingsperioden, som fremgår i aftalen. 

Forlængelse

– Ved forlængelse af leje på månedsbasis skal Lejvarebil som minimum oplyses 14 dage før udløb af kontrakt ellers kan der ikke garanteres en forlængelse.

 

9. Booking

Vedligeholdelse af køretøjet 

 • Lejer skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som køretøjet før udlejning.
 • Lejer vil blive holdt ansvarlig over for Lejvarebil for enhver skadelig konsekvens af enhver overtrædelse af ovennævnte
  forpligtelser.
 • Ved leje af varebil på månedsbasis er det lejers ansvar at olie, kølervæske, dæk og andre sliddele er vedligeholdt under lejeperioden.
 • Lejer skal informere Lejvarebil ved servicetjek og skift af alle sliddele.
 • Lejer skal informere Lejvarebil straks omkring advarselslamper i instrumentbrættet.
 • Såfremt lejer ikke overholder service under lejeperioden opkræves lejer for alle udgifter i forbindelse med misligholdelse.
 • Returnerer du bilen med skader, faktureres der herefter  (skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv.).

7. Abonnementsbetingelser /månedsleje

– Booking foregår gennem vores hjemmeside.

– Udlejer kan til enhver tid afbestille en booking, hvis det aftalte ikke kan opfyldes.

De overnævnte betingelser opdateres i tilfælde af essentielle ændringer vedr. pris, afgiftsforhøjelser og restriktioner, der kan bestemmes af Lejvarebil.dk eller myndighederne. Lejvarebil.dk tager forbehold for eventuelle fejl.

Book her
BOOK NU