1. Brugerbetingelser

– Lejeperioden strækker sig fra i det valgte tidsrum. Bilen kan godt afleveres udenfor butikkens åbningstider efter aftale.

– Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).
– Kun ved særlig påtegning af udlandsforsikring på kr. 150,- pr dag på kontrakten må bilen føres eller bringes uden for landets grænser.
– Der er inkluderet 150 km pr. døgn uanset varevogn-klasse. Pris pr. overkørte km er kr. 2,-/km.
– Hvis bilen kører til udlandet uden tilladelse herom, betales der et gebyr på kr. 500,- og forsikring for udlandskørsel vil blive opkrævet.
– Føreren skal være min. 21 år gammel, have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år.
– Lejekontrakten skal altid opbevares i varebilen i lejeperioden.
– Parkeringsafgifter og færdselsbøder betales af lejeren. Hvis udlejeren betaler p-bøde eller laver andre udlæg, fratrækkes lejer yderligere kr. 250,- i ekspeditionsgebyr udover udlægget.
– Der må ikke ryges eller transporteres husdyr i bilen.
– Er der tydelige tegn på, at der er blevet røget i bilen eller bilen er blevet brugt til transport af husdyr, vil der blive trukket et rengøringsgebyr på kr. 1.800,-.
– Returnerer du bilen med skader, faktureres der herefter (ridser og skader på dæk og fælge samt stenslag i ruder mv.).
– Køretøjet afleveres i rengjort stand og med fuld tank. BEMÆRK – altid diesel. Hvis man påfylder den forkerte type brændstof på bilen ødelægger det motoren. Lejer hæfter derfor for alle former for udbedringer i forbindelse med skade på køretøjet, grundet forkert påfyldt brændstof.
– Afleveres køretøjet uden fuld tank fratrækkes kr. 250,- i ekspeditionsgebyr, samt betaling for den manglede brændstof (kr. 15,- pr. liter brændstof).
– Ved afhentning skal der fremvises gyldigt kørekort samt sygesikringsbevis for lejer/fører samt medlejere.
– Lejeren af bilen skal have CPR-nummer samt dansk adresse.
– Ved langtidsleje – 14 dage eller mere, er det lejers pligt at efterse oliepindens status.
– I tilfælde af motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes udlejer på tlf.: +45 4290 9596.

 

2. Misligholdelse

– I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten, foretage modregning og kræve erstatning, jf. litra g.
– Ved forsinket aflevering betales et gebyr kr. 100,-  pr påbegyndt time, som fratrækkes depositum.
– Ved aflevering i urengjort stand eller med mangelfuld optankning, opkræves et gebyr på minimum kr. 250,-
– Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso.

Køretøjet må ikke benyttes:

 • a. Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte medmindre lejer har de nødvendige tilladelser.
 • b. Udenfor asfalteret vej.
 • c. Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
 • d. Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 • e. Til transport af hunde eller andre husdyr.
 • f. Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.

 

3. Betalingsbetingelser

– Forudbetaling af lejebeløb og depositum finder senest sted ved køretøjets afhentning. Betaling sker kontant eller bankoverførsel.
– Den oplyste pris inkluderer gældende kilometer, forsikring og moms.
– Depositum udgør kr. 1.500.
– Ved afbestilling af enhver booking senere end én uge før lejeperiodens påbegyndelse, betales én dags fuld leje. Ved afbestilling af enhver form for booking samme dag, som lejeperiodens påbegyndelse betales én dags fuld leje samt et afbestillingsgebyr på kr. 250.
– Ved ændring af booking betales et gebyr på kr. 100.
– Lejer giver ved underskrift udlejer ret til at trække uforudsete udgifter fra depositum for misligholdelse i forhold til , lejer har fået p-bøder, overkørte km eller afleveret bilen retur i urengjort stand.

 

4. Forsikringsforhold

Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikrings begivenhed ved at:

 • a. Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
 • b. Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
 • c. Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
 • d. Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 • e. Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
 • f. Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel.

Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

– Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret. Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar.
– Forsikringsdækningen omfatter KUN de personer lejekontrakten omfatter.
– Såfremt tredjemand har været fører af bilen gælder INGEN forsikringsdækning i skadestilfælde og lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk.
– Ved skadestilfælde udfærdiges fyldig og oplysende skadesrapport af lejer, med påtegning om skyldspørgsmålet.
– Skadesrapporten underskrives af de i uheldet implicerede dvs. evt. modpart.
– Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis ikke der optages politirapport i tilfælde af ulykke.
– Ved ulykke er lejer forpligtet til at kontakte udlejer omgående på tlf.: +45 4290 9596.
– Hvis der er flere implicerede er lejer ydermere forpligtet til at rekvirere kontaktdetaljer af modparten.
– Laver du en skade(også småskader) på udlejningsbilen, uden at gøre os opmærksom på dette indenfor 24 timer vil vi opkræve et gebyr på kr. 2.500 for indhentning af skadeoplysninger og taksering.
– Lejer er ansvarlig for udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden.
– Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

5. Selvrisiko

– Lejer og evt. medlejer/e hæfter solidarisk for selvrisikoen på kr. 8.000 for enhver skade på det lejede. Beløbet kr. 8.000 indbetales straks til udlejer. Modregning af det indbetalte vil ske så snart skadens omfang er opgjort af forsikringsselskabet.
– Dette gælder hvad enten skaden kan tilregnes lejer og eller medlejer/e eller tredjemand. Hæftelsen omfatter enhver anden aktivering af selvrisikoen, f.eks. skade på andre køretøjer/trafikanter, tyveri, anden overlast m.v.
– Udlejers tilbageholdsret og modregning i det indbetalte depositum gælder indtil ethvert spørgsmål omkring hæftelse for selvrisiko er afgjort, herunder forsikringsselskabets afgørelse af skyldspørgsmål.

6. Depositum

– Depositum tilbageholdes 7 bankdage efter køretøjets aflevering.
– Ved enhver skade på det lejede – uanset årsag – er udlejer berettiget til at foretage tilbageholdsret i det indbetalte depositum.
– Udlejer er endvidere berettiget til at foretage modregning i det indbetalte depositum i forbindelse med beskadigelser, opkrævning af gebyrer m.v., jf. i øvrigt litra b og c.

7 . Erstatning

– Lejer er ansvarlig for skader m.v. efter almindelige erstatningsretlige regler, jf. Færdsels- og Erstatningsansvarsloven. I forholdet mellem lejer og udlejer har udlejer tilbageholdsret i det indbetalte depositum indtil en endelig ansvarsplacering er fastlagt, jf. især Færdselslovens §§ 104 og 108. Lejer er endvidere ansvarlig for udlejers avance- og driftstab, herunder afsavnserstatning. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af forsinkelse opstået pga. stop.